Jogtudományi folyóiratok és adatbázisok az OBH MIA Könyvtárában és az interneten

Előfizetett jogi adatbázisok: 

Jogtár adatbázis  HVG-ORAC Justicia Jogkódex adatbázisa

EBSCO Jogi adatbázisa hamarosan elérhető lesz   JSTOR  Cambridge University Press

 

 Előfizetett általános adatbázisok:

Az Akadémia Kiadó folyóiratai  *  szótárai *  Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás * Arcanum adatbázis

                  

 

      

 

 

 

A világhálón elérhető legfrissebb jogtudományi szakirodalmat is nyújtó hazai időszaki kiadványok válogatott gyűjteménye.

JOGTUDOMÁNYI KERESŐ

A Jogtudományi Kereső az MTA TK Jogtudományi Intézete által működtetett szolgáltatás, amely lehetővé teszi a keresést az online elérhető hazai jogtudományi folyóiratok, jogi  – szakmai honlapok, blogoldalak, adatbázisok, valamint egyéb, a jogtudósi és jogászközösség számára jelentőséggel bíró forrásoldalak szövegében.

 

REAL  – J : AZ MTA KŐNYVTÁRÁNAK REPOZITÓRIUMA

A REAL – J gyűjtemény digitalizált folyóiratokat tartalmaz. Néhány, ebben a repozitóriumi gyűjteményben található folyóirat kötet/füzet nem nyílt elérésű (Open Access). Az esetek többségében a korlátozás egy megadott embargó időszakra vonatkozik, melynek lejárta után a tétel szabadon elérhetővé válik.

 Acta Juridica Hungarica

Az Akadémiai Kiadó negyedévenként megjelenő, angol nyelvű folyóirata elsősorban a hazai jogtudomány eredményeit mutatja be, annak valamennyi területét érintően, kitekintéssel Közép – és Kelet – Európára.

Kiadói ajánló : Acta Juridica presents the achievements of the legal sciences and legal scholars in Hungary and details of the Hungarian legislation and legal literature. The journal accepts articles from every field of the legal sciences. Recently, the editors have encouraged contributions from outside Hungary, with the aim of covering the legal sciences in the whole of Central and Eastern Europe.Publishes book reviews and advertisements.

(Forrás: http://akkrt.hu/18/journals/products/law/acta_juridica_hungarica_eng )


Az Alkotmánybíróság Határozatai: az Alkotmánybíróság hivatalos lapja

Az Alkotmánybíróság Határozatai című közlönykiadvány az Alkotmánybíróság hivatalos lapja immár két évtizede. A lap papíralapú kiadása 2010 decemberében megszűnt. 2011. januártól kezdődően az Alkotmánybíróság Határozatai elektronikus formátumban, időszakosan jelenik meg. A közlöny egyes számai ingyenesen letölthetőek.


Az Alkotmánybíróság Határozatai: éves kötetek

Az Alkotmánybíróság határozatai (ABH) évente megjelenő kiadvány, amely tartalmazza az Alkotmánybíróság abban az évben hozott valamennyi határozatát és végzését, továbbá ezekhez kapcsolódóan tárgymutatót és jogszabálymutatókat is. Ezek a kötetek szolgálnak alapjául az alkotmánybírósági joggyakorlatra hivatkozásnak az Alkotmánybíróság határozataiban.


Alkotmánybírósági Szemle

Az évente két alkalommal megjelenő folyóirat egyrészt egy döntvénytár, amely az Alkotmánybíróság legfontosabb döntéseinek részletes összefoglalóit tartalmazza. Másrészt a lap tanulmányrovata az Alkotmánybíróság gyakorlatához kötődő tematikus cikkeket, vitarovata alkotmányjogi aktualitásokkal kapcsolatos véleményeket, dolgozatokat tartalmaz.


Állam – és Jogtudomány

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének folyóirata.


Ars Boni

Az Ars Boni egy innovatív kezdeményezés, amelynek célja, hogy felületet biztosítson a hazai jogászság számára, hogy szakmai vitákat folytathassanak jogfejlődésünk jelentős kérdéseiről.


Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle

A Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle egy félévente megjelenő elektronikus szakmai folyóirat, amely jelenlegi és volt szakkollégisták számára biztosít publikációs lehetőséget. A Szemlében publikált írások a Szerkesztőség lektorálása és a Szerkesztőbizottság jóváhagyása után jelennek meg. A Bibó Jogi és Politikatudományi Szemlét 2013 februárjában alapította a Szakkollégium. A Szemlében tematikus (egy-egy tudományterülethez kapcsolódó) és nem tematikus számok váltják egymást. A Szemle korábbi számai az Archívum menüpont alatt érhetőek el. Az aktuális, félévi szám az Aktuális szám menüpontra kattintva olvasható.


Bírák Lapja : a Magyar Bírói Egyesület folyóirata


Börtönügyi Szemle : a büntetés-végrehajtás tudományos és szakmai folyóirata

A Börtönügyi Szemle negyedévente jelenik meg, elméleti és gyakorlati tanulmányok, kutatási beszámolók, nemzetközi börtönhírek segítségével mutatja be a büntetés - végrehajtás előtt álló kihívásokat.


Család, Gyermek, Ifjúság : gyermekvédelmi szakfolyóirat

A Család Gyermek Ifjúság című gyermekvédelmi szakfolyóirat a XXI. század kihívásait szem előtt tartva, de a korábbi szakmai tartalmat és értéket megőrizve online formában jelenik meg 2011. szeptemberétől.


De iurisprudentia et iure publico : internetes jog - és politikatudományi szakfolyóirat

Jogtudományi és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.


Debreceni Jogi Műhely

A Debreceni Egyetem Állam - és Jogtudományi Karának évente két dupla számmal megjelenő kiadványa.


Diskurzus : a Batthyány Lajos Szakkollégium tudományos folyóirata


Eljárásjogi Szemle

Három jogágat (büntető, közigazgatási és polgári eljárásjog) átfogó tematikus folyóirat.


Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az EUR-Lex tartalmának fő forrása az Európai Unió Hivatalos Lapja (HL). A Hivatalos Lap keddtől szombatig naponta, az EU hivatalos nyelvein jelenik meg.
Két sorozata van:

  • az L sorozat (jogszabályok)
  • a C sorozat (tájékoztatások és közlemények)

Forum Sententiarum Curiae

A Kúria elnöke 2016 májusában indította útjára a joggyakorlat-elemző csoportok munkáját bemutató tudományos igényű folyóiratot. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy ezen joggyakorlat-elemző csoportok munkája során rendkívül sok információ, adat, tény gyűlt össze a vizsgálat tárgyaként kiválasztott egyes jogintézmények értelmezési lehetőségeiről, a vonatkozó jogvitákról, amelyek ismeretében még alaposabb, biztosabb iránymutatást lehetett adni a bírói gyakorlat számára. A vizsgálatokban már eddig is a társ hivatás rendek, egyetemi szakemberek legkiválóbb képviselői segítették véleményükkel a bíró tagokat.


Fundamentum : emberi jogi folyóirat

Az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ kiadványa. 1997-től 2014-ig a teljes szöveg letölthető, 2015-től tartalomjegyzék.


Gazdaság és Jog

Az 1992 nyarától megjelenő gazdasági jogi szakmai folyóirat tartalomjegyzéke 1996-tól tölthető le.


Gazdaság - és Jogtudomány

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának közleményei.

Tartalomjegyzékek a MATARKA oldalán érhetőek el.


Grotius

A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének és Nemzetközi Doktori Iskolájának tudományos és tudományos ismeretterjesztő on-line folyóirata. A Grotius a nemzetközi kapcsolatokhoz kapcsolódó tudományterületek (nemzetközi jog, diplomáciatörténet, magyar külpolitika, Európa-tanulmányok, nemzetközi politikatudomány, civilizációs tanulmányok, biztonságpolitika, világgazdaságtan stb.) tudományos és tudományos ismeretterjesztő folyóirata.


Hitelintézeti Szemle: a Magyar Bankszövetség kiadványa


In Medias Res: a sajtószabadságról és médiatudományról szóló folyóirat


Infokommunikáció és Jog

2004-től megjelenő infokommunikációs jogi szakfolyóirat. A kéthavonta megjelenő folyóirat, adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdésekkel, személyiség védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, az elektronikus közigazgatással foglalkozó írások kapnak helyet e folyóiratban, valamint műszaki és gazdasági témájú tanulmányok, háttérelemzések. 2004-től tartalomjegyzék, egyes tanulmányok, írások hozzáférhetők.


Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi szemle

A Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. 1996-tól a tartalomjegyzék és tartalom letölthető, de a tartalmak tekintetében néhány nem elérhető.


Iustum Aequum Salutare

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának folyóirata,  teljes tartalma 2005-től tölthető le.


JeMa: Jogesetek Magyarázata

2010-től negyedévenként megjelenő jogi szaklap, a hozzáférést csak előfizetőknek biztosítják.


Jog – Állam – Politika

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának referált tudományos kiadványa. A 2009. évi alapítása óta évenként négy számmal megjelenő periodika lektorált tanulmányokat és recenziókat közöl, melyek az állam- és jogtudományok és a politikatudomány teljes területét lefedik.


Jogelméleti Szemle

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapja elsősorban jogelméleti és jogszociológiai jellegű írásokat, emellett politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közöl. A tartalomjegyzék és teljes szöveg letölthető.


Joghistória : Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör lapja


Jogi Iránytű : a MTA TK Jogtudományi Intézetének tájékoztató kiadványa


Jogtörténeti Értekezések : Magyar Állam - és Jogtörténeti Tanszék kiadványa


Jogtörténeti Szemle : magyar jogtörténet - tudomány folyóirata


Jogtudományi Közlöny

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata, amely tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz. A tartalomjegyzék 1946-2015-ig elérhető, teljes szöveg 1989-ig letölthető.


JURA : a Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karának tudományos folyóirata


Kodifikáció

A Kodifikáció folyóirat - társ-folyóiratával, a Kodifikáció és Közigazgatás lappal együtt - 2012-ben indul útjára a Kodifikátor Alapítvány kiadásában, évente két lapszámmal. A Kodifikáció célja, hogy a magyar szakmai folyóiratok között eddig hiányzó, tematikusan a jogalkotás problematikájával foglalkozó fórumot hozzon létre, ami a tudományos igényt a gyakorlatias szempontokkal együtt jeleníti meg.


Közgazdasági Szemle


Közjegyzők Közlönye

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel-és külföldi híreknek és az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. 1997-től  teljes szöveggel olvasható.


Közjogi Szemle

A 2008-tól megjelenő szakmai folyóirat számai 2012-ig letölthetők.


Kriminológiai Közlemények : Magyar Kriminológiai Társaság online kiadványa


Kriminológiai Tanulmányok : OKRI kutatóinak tanulmánykötete


Magyar Jog

A Magyar Jogász Egylet folyóiratának tartalomjegyzékek 1976-tól letölthetőek.


Miskolc Journal of International Law

2004-től (angol nyelven) teljes terjedelmű tanulmányok letölthetők.


Miskolci Jogi Szemle

A Miskolci Egyetem Állam - és Jogtudományi Karának lektorált folyóirata eredeti tanulmányokat, fordításokat és tanulmányértékű recenziókat közöl a jogtudomány valamennyi területéről. 2006-tól a teljes szöveg elérhető.


Műhelytanulmányok : Pázmány Law Working Papers


MTA Law Working Papers : A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai


Nemzetbiztonsági Szemle : Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványa


Nemzeti évfordulóink : Balassi Intézet kiadványa

Nemzeti évfordulóink összefoglaló válogatása évenként bemutatja a kultúra, a tudomány, a közélet, valamint a sport különböző területeinek jeles hazai évfordulóit, és rövid kitekintés keretében ismerteti az európai uniós és a környező országok legfontosabb emlékéveit is.


OKRI Szemle

Az „OKRI-szerdák” során elhangzott előadásokból, illetve az itt előadó szakemberek írásaiból nyújt áttekintő válogatást.


Önadózó

Az adózók lapjának tartalomjegyzéke 2009-től letölthető.


Polgári Szemle


Politikatudományi Szemle

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, recenziókat, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak.


Pro Futuro

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának évente kétszer megjelenő, jog- és államtudományi folyóirata.


Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás

Szakmai, tudományos folyóirat közigazgatás-tudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs lehetőséget. Célja az általános államtudományok, kiemelten a közigazgatás-tudomány és a jogtudomány, a közmenedzsment és a közpolitika fejlődését szolgáló lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.


Res Immobiles : a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala ingatlanjogi szakfolyóirata

A folyóirat célja az ingatlanjog alkalmazásával kapcsolatos tudnivalók, jogi megoldások ismertetése, a felmerülő jogi problémák gyakorlati szempontú elemzése. Tartalomjegyzéke 2007-től elérhető, cikket teljes szöveggel letölthetőek 2007-2011-ig.


Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Az egyetlen határon túli magyar jogi szaklap 2003-ban indult, ettől kezdve teljes terjedelmében olvasható.


TÉR - GAZDASÁG – EMBER : a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar lapja


THEMIS : az ELTE ÁJK jogász PhD hallgatóinak tanulmányai


Új Magyar Közigazgatás

2008-től elérhető tartalomjegyzékek.


Ügyészek Lapja

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata. 1993-2016-ig tartalomjegyzék, valamint teljes terjedelmű elérése egyes számoknak.


Ügyészségi Szemle

Az Ügyészségi Szemle (ÜSZ) 2016-tól a Legfőbb Ügyészség lektorált szakmai-tudományos folyóirata.
Az ÜSZ célja, hogy eredeti tanulmányokat, fordításokat, tanulmányértékű recenziókat, kerekasztal-beszélgetésekről készült jegyzőkönyveket, konferenciákról és más eseményekről tudományos igénnyel írt beszámolókat közöljön jogi témakörökben, elsősorban  büntetőjogi, büntetőeljárási jogi, kriminalisztikai, büntetés-végrehajtási jogi, közérdekvédelmi szakterületen.

 

Ügyvédvilág

A magazin havonta, aktuális, magas színvonalú cikkekben mutatja be az ügyvédi közösséget, ezzel a mindennapi életben hasznosítható szakmai segítséget nyújt az ügyvédek és ügyfeleik számára.


Versenytükör : Gazdasági Versenyhivatal szakmai folyóirata

A Versenytükör a GVH kifejezetten szakmai közönségnek szóló jogi és közgazdasági folyóirata, amely évente két alkalommal, a nyári hónapokban, illetve év végén jelenik meg.