2015. január

Szakirodalmi újdonságok 2015. január

Tartalomjegyzék

Új könyvek a bírósági könyvtárakban

Bírósági könyvtárak kurrens időszaki kiadványainak tartalomjegyzékei

Nemzetközi kitekintés - Open Access kiadványok tartalomjegyzéke

Könyvkereskedelmi újdonságokÚj könyvek a bírósági könyvtárakban

Kiskönyv az új Polgári törvénykönyvről gazdasági szakembereknek / Andor Ágnes, Lakatos László Péter. - Budapest : Wolters Kluwer Kft., 2014. - 219 p. ; 19 cm. - ISBN 978-963-295-410-3 (fűzött) — Lelőhelyinformáció

Közös jogkezelés az audiovizuális médiában / Grad-Gyenge Anikó, Sarkady Ildikó. - Budapest : Médiatudományi Intézet, 2014. - 168 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a lábjegyzetekben. - (Médiatudományi könyvtár, 2063-5222 ; 10.). - ISBN 978-615-530-206-0 — Lelőhelyinformáció

Utcák, terek szabadsága : kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak / Hajas Barnabás. - [Budapest] : Századvég, [2014], cop. 2014. - 359 p. ; 20 cm. - ISBN 978-615-5164-12-5 (fűzött) — Lelőhelyinformáció

Európai és nemzetközi médiajog : liberális demokrácia, kereskedelem és az új média / Perry Keller. - Budapest : CompLex, 2014, cop. 2011. - 628 p. ; 25 cm. - ISBN 9789632954097 — Lelőhelyinformáció

A végelszámolás szabályai / [szerzők Renkó Ferenc, Ladányi Gábor]. - Budapest : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., 2014. - 65 p. ; 24 cm. - ISBN 978 963 638 464 7 — Lelőhelyinformáció

Munkaegészségtan foglalkozás-orvostan, foglalkozási megbetegedések, munkahigiéné / szerk. Ungváry György és Morvai Veronika. - 3. átd., bőv. kiad. – Budapest: Medicina, 2010. - 936 p. ill., részben színes — Lelőhelyinformáció

Vissza a tartalomjegyzékhezBírósági könyvtárak kurrens időszaki kiadványainak tartalomjegyzéke

Acta Humana ISSN 0866-6628 — Új f. II. (2014) 4. szám

Acta Juridica Hungarica online ISSN 1588-2616 — Volume 55 Number 4

Advocat ISSN 1585-5198 — 17. évf. (2014) 3-4. szám

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 62. évf. (2014) 11. sz.

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 24. évf. (2014) 12. sz.

Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158 — XI. évf. (2014) 3-4. szám

De iurisprudentia et iure publico : Jog- és politikatudományi folyóirat ISSN 1789-0446 — 8. évf. (2014) 3. szám

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 23. évf. (2015) 1. szám

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 6. évf. (2015), 1. szám

Iustum Aequum Salutare ISSN 1787-3223 — 10. évf. (2014), 3. szám

IPrax ISSN 0720-6585 — 3. évf. (2014), 1. szám

Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X — 2014. 4. szám

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 70. évf. (2015) 1. szám

Kúriai döntések : bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 62. évf. (2014) 7. szám

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 61. évf. (2014) 12. szám

Nemzetközi kitekintés - Open Access kiadványok tartalomjegyzéke

Jipitec — Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law ISSN 2190-3387 — Vol. 5, Iss. 3Acta Humana ISSN 0866-6628Új f. II. 2014. 4. szám

Hol tart az Európai Unió adatvédelmi reformja? / Péterfalvi Attila; Szabó Endre Győző — p. 7-12.

The Legislative Support of Circulation and Processing of Personal Data in the Social Networks in Ukraine: Current State and the Prospects of Development / Rizak, M. V. — p. 13-20.

Az államhatárok átjárhatóságáról - politikai földrajzi vázlat / Buskó tibor László — p. 21-38.

Gondolatok a családok állami támogatásáról / Kristó Katalin — p. 39-54.

Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egységokmánya : 12. számú általános kommentár : A megfelelő élelemhez való jog (11. cikkely) (huszadik ülésszak) / T. Kovács Júlis— p. 55-64.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata / Köblös Adél — p. 65-72.

A Kúria gyakorlatából / Berkes Bálint — p. 73-82.

Az üldöztetés elismert okai a menekültügyi eljárásokban - Az Európai Bíróság gyakorlata / Lehóczki Balázs — p. 83-90.

Alapjogi esetek - a strasbourgi Emberi Jjogok Európai Bírósága / Mohácsi Máté — p. 91-101.

Vissza a kiadványok listájához

 


Acta Juridica Hungarica online ISSN 1588-2616 — Volume 55 Number 4

KatalógusinformációA folyóirat webhelye
A folyóirat cikkei az OBH informatikai hálózatából érhetők el.

Rule of law, division of powers, constitutionalism / Stumpf István. — p. 299-317.Letöltés

‘Pool of responsibility’: A new approach to doping prevention / Hermann, Aaron. — p. 318-333. Letöltés

Remarks on the creation and the prologue of Lex Baiuvariorum / Nótári Tamás. — p. 334-350. Letöltés

The preamble of the Satversme: the new approach to constitutional self-restraint / Jarinovska, Kristīne. — p. 351-366. Letöltés

Appraising the cross-currents of law, religion and culture on same sex marriage issue in Nigeria: The human rights approach / Olookoba, Saka Muhammed, Mahmud, Adebayo Kayode. — p. 367-383. Letöltés

The judgment of the European Court of Human Rights in the case of Preda and others v. Romania: Prospects of further practice in cases related to the property restitution in Romania / Bónis Péter. — p. 384-403. Letöltés

Vissza a kiadványok listájához

 


Advocat ISSN 1585-5198 — 17. évf. (2014) 3-4. szám — KatalógusinformációA teljes 3-4. szám letöltése

Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről / Gaál Nóra, Nagy Andrea — p. 1-2.

A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a törvényszék feladatai a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok kapcsán / Kiss István — p. 3.

A civil eljárások űrlapjaival kapcsolatos gyakorlati problémák és a Cnytv. 2015. január 1-től hatályos szabályai / Kelemen Judit — p. 4-6.

Közhasznúság megállapításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján / Demeter Gabriella — p. 7-11.

Az alapítványokra vonatkozó szabályok változása a 2013. évi V. törvény alapján / Emri Gergely — p. 12-16.

Az egyesületekre vonatkozó szabályok változása a 2013. évi V. tv. Alapján / Berecz Péter — p. 16-18.

A közhasznú jogállás új tartalma ügyészi szemmel / Bányai Krisztina — p. 18-22.

„Új” szerződéstípus a Polgári Törvénykönyvben: a közszolgáltatási szerződés / Tóth Gergő — p. 23-24.

Problematikus vonások a magyar munkajog egyes intézményeinek de lege lata és de lege ferenda szabályozása esetén / Prugberger Tamás — p. 24-30.

Beszámoló a „Munkajog határai” című konferenciáról / Mélypataki Gábor — p. 30-31.

Büntetőjogi perbeszédverseny 2014 / Nagy Anita — p. 31-32.

A VII. Magyar Ügyvédnap ünnepi ülése avagy Miskolc sikere egy joghallgató szemével / Nagy Alexandra — p. 32.

Vissza a kiadványok listájához

 


Belügyi szemle ISSN 1789-468962. évf. (2014) 6. szám Lelőhelyinformáció

Ügyészségi gyakorlat a környezetvédelmi bírságok terén / Tilki Katalin — p. 5-21.

A terhelti vallomás mint személyi bizonyíték / Háger Tamás — p. 22-38.

Javaslat egy hazai áldozatazonosítási szolgálat létrehozására. — p. 52-68.

Vissza a kiadványok listájához

 


Céghírnök ISSN 1215-178524. évf. (2014) 12. szám

A vezető tisztségviselő deliktuális kártérítési felelősségéről II. : (Kételyek a Ptk. 6:541.§-ával kapcsolatban) / Kemenes István — p. 3-5.

Egy félmondat utózöngéi / Darai Péter — p. 5-7.

Határidőszámítás más tagállami hitelezők esetén a felszámolási eljárásban / Csőke Andrea — p. 8-10.

Óvadék a felszámolási eljárásban / Zámbó Tamás — p. 10-12.

A társasági jog és z öröklési jog kapcsolatáról a közkereseti és a betéti társaságok kapcsán III. / Dúl János — p. 12-14.

Vissza a kiadványok listájához

 


Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158XI. évf. évf. (2014) 3-4. számA folyóirat webhelye

A kisajátítási kártalanítás / Andorkó Imre — Tovább a cikkhez

A software-rel kapcsolatos alapvető szabályok nemzetközi aspektusból – különös tekintettel a német jogi megoldásokra / Auer Ádám; Pap Tekla — Tovább a cikkhez

Considerations on legal remedies in Romanian civil proceedings / Claudia Roᶊu — Tovább a cikkhez

Társasági üzletrész értékelése házastársi vagyonmegosztási perekben. Szakértői bizonyítás – Szakértői kompetencia / Csirmaz László — Tovább a cikkhez

A munkajog területén megvalósuló egyenlő bánásmód követelménye, valamint megsértésének módjai az Európai Bíróság és a magyar bírói gyakorlat tükrében / Duró Edit — Tovább a cikkhez

Periodic Property in the Regulation of the Romanian Civil Code / Sferida, Irina — Tovább a cikkhez

A nyilvános gyakorlatbavétel mint újdonságrontó körülmény eredete a magyar szabadalmi jogban / Papp László — Tovább a cikkhez

Criminal Legislation against Bribery in the People’s Republic of China: Formation, Evolution and Evaluation / Qian Xiaoping — Tovább a cikkhez

EU-Ukrajna Társulási Szerződés, avagy az európai integráció új formája / Szabó Fruzsina — Tovább a cikkhez

Az e-közigazgatás megvalósulásának garanciái / Veszprémi Bernadett — Tovább a cikkhez

Vissza a kiadványok listájához

 


De iurisprudentia et iure publico : Jog- és politikatudományi folyóirat ISSN 1789-04468. évf. (2014) 3. szám

Kutatásértékelés és tudománymetria / Bátyi Emese — Tovább a cikkhez

A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól napjainkig / Czédli Gergő — Tovább a cikkhez

A fogyatékossággal élők közösségben való élethez fűződő jogáról / Gradwohl Csilla — Tovább a cikkhez

Die Eigentumsfragen der Fahrhabeversteigerungen bezüglich öffentliches Lagerhauses und der Interessen der Gläubiger / Németh Gabriella — Tovább a cikkhez

Copyright in motor vehicle spare parts from competition law perpective / Sulyok Márton Péter — Tovább a cikkhez

Vissza a kiadványok listájához

 


Gazdaság és jog ISSN 1217-246423. évf. (2015) 1. számLelőhelyinformáció

A pénzügyi fogyasztóvédelmi jog fejlődése Magyarországon 2008-2014 között : I. rész / Németh Csaba — p. 3-11.

A komfortlevél jogi megítélése nálunk és más nemzeteknél / Novák Zoltán Sebestyén — p. 11-18.

A felügyelőbizottsági tagok jogosultságai és felelőssége / Mohai Máté — p. 19-22.

A versenytilalom és ellenértéke / Lőrincz György — p. 23-24.

Az általános szerződési feltételek feltételei / Szakál Róbert — p. 24-26.

Vissza a kiadványok listájához

 

HR & Munkajog ISSN 2063-71016. évf. (2015) 1. számLelőhelyinformáció

A munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei : A jogellenesség ára / Jónás Tünde; Kártyás Gábor — p. 5-11.

E-mailben kopogtat a felmondás ? / Ajtay-Horváth Viola — p. 11-13.

Átszervezés mint a munkáltatói felmondás indoka / Sütő Krisztina — p. 13-14.

Kettős látás : az Mt. és a Ptk. munkajogot is érintő szabályai – 10. rész : az előreláthatóság a károkozásért való felelősség korlátozásáig / Szladovnyik Krisztina; Horváth István — p. 15-18.

Az 1992. évi Mt. bírói gyakorlatának továbbélése – a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok / Kovács Szabolcs — p. 19-22.

Felmentési okok rendszere a közszolgálatban / Bérces Kamilla — p. 23-26.

Kompetenciaalapú javadalmazás a közszolgálati tisztviselők körében / Krauss Ferenc Gábor — p. 31-35.

A nyugdíjjogosultság és a munkaviszony kapcsolata / Molnárné Balogh Márta — p. 36-39.

Álláskeresési támogatások / Homicskó Árpád Olivér — p. 39-42.

Vissza a kiadványok listájához

 


IPRax : Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts ISSN 0720-6585Heft 1 / 2015 (2015. január)Lelőhelyinformáció A folyóirat webhelye

Europäisches Kollisionsrecht 2014: Jahr des Umbruchs / Mansel, Heinz-Peter; Thorn, Karsten; Wagner, Rolf — p. 1-31.

Die europäische Erbrechtsverordnung vor ihrem Anwendungsbeginn: Zehn ausgewählte Streitstandsminiaturen / Dutta, Anatol — p. 32-38.

Der gewöhnliche Aufenthalt des Erblassers unter Art. 21. Abs. 1 EuErbVO / Mankowski, Peter — p. 39-45.

Die Europäische Kontenpfändungsverordnung: Eine überfällige Reform zur Effektuierung grenzüberschreitender Vollstreckung im Europäischen Justizraum / Hess, Burkhard; Raffelsieper, Katharina — p. 46-51.

Abschied von der autonomen Auslegung des Begriffs „Zivil- und Handelssachen“ in Art. 1 EuGVVO? / Kohler, Christian — p. 52-55.

Zuständigkeitsbegründender Erfolgsort bei Urheberrechtsverletzungen / Grünberger, Michael — p. 56-64.

Die internationale Zuständigkeit für Vertragsstrafe- und Unterlassungsklagen von Wettbewerbsverbänden / Thole, Christoph — p. 65-68.

Exequaturverfahren und EMRK: Die EuGVVO vor dem EGMR / Requejo Isidro, Marta — p. 69-74.

Ausländische Beweissicherungsmaßnahmen im Rahmen der EuGVVO: Neue Ansätze, aber noch immer keine überzeugende Lösung / Niggemann, Friedrich — p. 75-78.

Erbrechtliche Nachlassspaltung durch Rechtswahl – Schicksal nach der EuErbVO? / Nietner, Sarah — p. 79-83.

Zur cautio iudicatum solvi im österreichischem Recht / Schütze, Rolf A. — p. 84-102.

Vissza a kiadványok listájához

 


Iustum Aequum Salutare ISSN 1787-322310. évf. (2014), 3. szám A folyóirat honlapja

Életfogytig tartó vita? - tennivalók egy strasbourgi döntés kapcsán / Békés Ádám — p. 5-12. Elektronikus változat

A több munkáltatóval fennálló munkaviszony dogmatikai és gyakorlati értékelése / Kártyás Gábor — p. 13-27. Elektronikus változat

A gyógyulási esély elvesztése mint kár, a bírói gyakorlat tükrében / Bodonovich Klára — p. 29-49. Elektronikus változat

Gondolatok a büntetőeljárás fogalmáról és a bizonyítás elméleti hátteréről / Háger Tamás — p. 51-64. Elektronikus változat

A 'vádalku' jogintézményét érintő kérdések az Amerikai Egyesült Államok hatályos szabályainak tükrében / Miskolcziné Juhász Boglárka — p. 65-94. Elektronikus változat

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése / Kellner Szilvia — p. 95-116. Elektronikus változat

Az egyoldalú bizalmi vagyonkezelési jogviszonyról / Miczán Péter — p. 117-142. Elektronikus változat

A rendeltetésszerű joggyakorlás elvének érvényesülése, rövid kitekintéssel a feltételes adómegállapítási eljárásra is / Szabó Ildikó — p. 143-162. Elektronikus változat

Kiadatás vagy menedékjog? / Szép Árpád — p. 163-183. Elektronikus változat

Vissza a kiadványok listájához

 


Jipitec — Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law ISSN 2190-3387Vol. 5, Iss. 3 A folyóirat honlapja

Virtues and Perils of Anonymity: Should Intermediaries Bear the Burden? / Zingales, Nicolo — p. 155-171.Elektronikus elérés

The EU’s Trouble with Mashups: From Disabling to Enabling a Digital Art Form / Jütte, Bernd Justin — p. x-y.Elektronikus elérés

EU Data Protection Law and Targeted Advertising: Consent and the Cookie Monster - Tracking the crumbs of online user behaviour / Clifford, Damian — Elektronikus elérés

A manifesto for an e-lending limitation in copyright / Dussolier, Séverine — Elektronikus elérés

Privacy as human flourishing: Could a shift towards virtue ethics strengthen privacy protection in the age of Big Data? / van der Sloot, Bart — Elektronikus elérés

Permission to Link: Making Available via Hyperlinks in the European Union after Svensson / Burri, Mira — Elektronikus elérés

Vissza az Open Access kiadványok listájáhozVissza a tartalomjegyzékhez

 


Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X201X. X. szám A teljes szám letöltése

The Red Star Story and the ECtHR in the Hungarian Legal Practice / Csatlós Erzsébet — p. 2-11.

A javítóintézeti nevelés jogi szabályozása Magyarországon a XIX. századtól 1978-ig / Farkas Henrietta Regina — p. 12-19.

 

Joghallgatói attitűd-kutatás a győri Széchenyi István Egyetemen / Glavanits Judit — p. 20-29.

Gondolatok az imperium fogalmáról / Hamza Gábor — p. 30-32.

Horvátország és Magyarország büntetési rendszérének összehasonlítása a 2013 évi új Btk-ák alapján / Heka László — p. 33-47.

A dekonstrukció megszelídítése: Jack Balkin dekonstruktivista jogelmélete / Kevevári István — p. 48-56.

Thinking about Karl Popper and Open Society / Málik József Zoltán — p. 57-65.

A know-how, üzleti titok jelenléte a délszláv államokban / Miavec Enikő — p. 66-71.

“He who will not work shall not eat”: The penalty of compulsory labour in early Soviet law and its impact upon other criminal legislations — p. 72-86.

Az 1881. évi LX. törvénycikk a végrehajtási eljárásról / Pataki János István — p. 87-95.

Bemerkungen zum Status des Gerichtsvollziehers in einigen europäischen Ländern / Schadl György — p. 96-113.

Speciális állampolgársági kérdések az Európai Unió tagállamaihoz kapcsolódó tengerentúli országok és területek vonatkozásában / Schiffner Imola — p. 114-126.

Access to justice és az Európai Unió – A jogérvényesítés elősegítésének új irányai / Váradi Ágnes — p. 127-136.

Vissza a kiadványok listájához

 


Jogtudományi közlöny ISSN 0021-716670. évf. (2015) 1. szám Lelőhelyinformáció

A szankciórendszer / Nagy Ferenc — p. 1-15.

Sokalanyú eljárások az angol jogban - képviseleti eljárások és a csoportos perlés / Harsági Viktória — p. 16-26.

Kiút a káoszból? A pénzügyi piacok jogának dilemmári / Forgács Imre — p. 27-36.

Hitelválságok kezelése egykor és most - a bethleni konszolidáció magánjogi válságjogának tanulságai a jelenkor számára / Czugler P. Áron — p. 37-48.

A bizalmi vagyonkezelési szerződés szabályozásának értékelése a külföldi minták alapján / Sándor István — p. x-y.

Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló, 1980. évi bécsi egyezmény 35 éve / Sándor Tamás — p. 59-60.

A hiteles fordítás szükségességének kérdése a polgári eljárásban / Ruttner Veronika — p. 61-65.

Jogalkotás érthetően - a pontos fogalmazás művészete — p. 66.

Vissza a kiadványok listájához

 


Kúriai döntések : bírósági határozatok ISSN 2063-9767X. évf. (201X) X. számLelőhelyinformáció

 

A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2014. október 13-14. napján tartott Országos Tanácskozásról — p. 97-98.

Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium : a magánszakértői véleményre vonatkozó észrevételek / Hajnal Péter, Huszárné Oláh Éva — p. 99-100.

Vissza a kiadványok listájához

 


Magyar jog ISSN 0025-014761. évf. (2014) 12. szám Lelőhelyinformáció

Diszpozitivitás a régi és az új Polgári Törvénykönyvben / Jójárt Eszter — p. 673-685.

Az Alaptörvény preferenciáiról / Pap András László — p. 686-698.

A bizonyítás kérdései egy új polgári perrendtartás szemszögéből / Haupt Egon — p. 699-705.

Kollektív keresetek szabályozási kérdései – joggazdaságtani elemzés / Szalai Ákos — p. 706-712.

A hatályon kívül helyezésre irányuló perorvoslati kérelem megengedhetőségéről / Villám Krisztián — p. 713-720.

Választottbírósági „senkiföldje” ? : a joghatóság kérdése a külföldi állandó választottbíróság Magyarországon eljáró tanácsa által hozott választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perben / Csőke Andrea — p. 721-724.

Gondolatok az előzetes letartóztatás gyakorlatáról / Szabó Krisztián — p. 725-729.

Vissza a kiadványok listájához

 Könyvkereskedelmi újdonságok

 

Adó-Kódex - Számvitel 2015. Complex Kiadó, 2014.

Áfa-ellenőrzés. Vezinfo Kiadó, 2015. - Várható megjelenés: 2015. február

Betegjogok, orvosjogok / Petkó Mihály. - Debrecen : [S.n.], 2014. - 104 p. ; 25 cm. - ISBN 978-963-08-9375-6

A bíbor méltóság, a sárga árulás : szimbólumok és rituálék a jogtörténetben / Bódiné Beliznai Kinga. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 315 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 297-[316].. - ISBN 978-963-506-934-7 (kötött)

Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában / Bányai Orsolya. - Debrecen : Dela, 2014. - 275 p. ; 24 cm. - ISBN 978 963 473 752 0 —

Magyar állam- és jogtörténet / Barna Attila [et al.] ; [kiad. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 664 p. ; 24 cm. - ISBN 978-615-5305-90-0 (kötött)

Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet : A közjogász almanachja / Kukorelli István. – [Budapest] : Méry Ratio K., 2014. – 415 p.

A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban / Siklósi Iván. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 452 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, 2060-9361 ; 23.). - ISBN 9789633122006 (kötött)

A rendőrség joga / Finszter Géza. - Budapest : Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, 2014. - 222 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 219-223. - ISBN 978-615-5305-58-0

Találd fel magad avagy : A siker szabadalma : szellemi tulajdonvédelem fejlesztőknek, jogászoknak, vállalkozóknak / Pintz György. - Budapest : Pintz és Tsai, 2014. - 321 p. : ill., színes ; 24 cm. - 978-963-08-6183-0 (fűzött)

A vezető tisztségviselő felelőssége. Complex Kiadó, 2015. - Várható megjelenés: 2015. február

Vissza a tartalomjegyzékhezA válogatást készítette:

Burkus Éva, Miskolci Törvényszék
Kovácsné Garamszegi Marianna Fővárosi, Törvényszék
Pataki Gábor, OBH MIA
Sándor Gertrúd, Zalaegerszegi Törvényszék
dr. Szirmai Györgyné, Egri Törvényszék

Szerkesztette: Pataki Gábor ( OBH MIA TDO)