2015. május

Szakirodalmi újdonságok 2015. május

Tartalomjegyzék

Új könyvek a bírósági könyvtárakban

Bírósági könyvtárak időszaki kiadványainak válogatott tartalomjegyzékei

Könyvkereskedelmi újdonságok

 Új könyvek a bírósági könyvtárakban

10 éves a Debreceni Ítélőtábla / szerk. Szilágyiné Karsai Andrea. - Debrecen : Debreceni Ítélőtábla, 2015. - ISBN 978-963-12-1676-9 — Lelőhelyinformáció

Beszéljenek az iratok betekintés az MSZMP tanácsadó testületeinek működésébe I. szemelvények az MSZMP KB Kultúrpolitikai és Művelődéspolitikai Munkaközösségének iratanyagaiból, 1976-1988 / Halmy Kund. - Budapest : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2015. - ISBN 978-615-80191-1-8 — Lelőhelyinformáció

Egyensúly és növekedés konszolidáció és stabilizáció Magyarországon, 2010-2014 / Matolcsy György. - [Budapest] : Kairosz, 2015. - ISBN 978-963-662-734-8 — Lelőhelyinformáció

Felelősség a társasági jogban / Török Tamás. - 2., átdolg. és bőv. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - Új magánjog sorozat 2064-7514 9. - ISBN 978-963-258-269-6 — Lelőhelyinformáció

Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem / Filó Erika, Katonáné Pehr Erika. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - Új magánjog sorozat 2064-7514 10. - ISBN 978-963-258-270-2 — Lelőhelyinformáció

Ingatlannyilvántartás az új Ptk. alapján / Petrik Ferenc. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - Új magánjog sorozat 2064-7514 11. - ISBN 978-963-258-271-9 — Lelőhelyinformáció

A jog tudománya tudománytörténeti és tudományelméleti írások, gyakorlati tanácsokkal / szerk. Jakab András, Menyhárd Attila. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - ISBN 978-963-258-258-0 — Lelőhelyinformáció

Kártérítési jog / Fuglinszky Ádám. - Budapest HVG-ORAC 2015. - 902 p. 24 cm. - Új magánjog sorozat 2064-7514 7. - ISBN 978-963-258-268-9 — Lelőhelyinformáció

The Methods of Judicial Protection in the European Union / Gombos Katalin. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, cop. 2014. - ISBN 978-3-659-64540-2 — Lelőhelyinformáció

A Tájékoztatási Hivatal története Szirmai István elnöksége alatt (1956-1957) / Csatári Bence. - Budapest : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2015. - ISBN 978-615-80191-3-2 — Lelőhelyinformáció

Társasági és cégjogi iratmintatár / Gál Judit, Koday Zsuzsanna, Mondok Edit. - 3., átdolg. kiad. - Budapest : HVG-ORAC 2015. - Új magánjog sorozat 2064-7514 8. - ISBN 978-963-258-265-8 — Lelőhelyinformáció

Újságírásnak álcázva a Nemzetközi Újságíró Szervezet Magyarországon / Borvendég Zsuzsanna. - Budapest : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2015. - ISBN 978-615-80191-0-1 — Lelőhelyinformáció

Az európai adatvédelmi jog megújítása / Szőke Gergely László. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - ISBN 978-963-258-262-7 — Lelőhelyinformáció

Vissza a TartalomjegyzékhezBírósági könyvtárak időszaki kiadványainak válogatott tartalomjegyzéke

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 63. évf. (2015) 4. sz.

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 25. évf. (2015) 4. sz.

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 23. évf. (2015), 4. és 5. szám

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 5. évf. (2014), 5. szám

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 70. évf. (2015) 5. szám

Kúriai döntések : bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 63. évf. (2015) 5. szám

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 62. évf. (2015) 5. szám


Belügyi szemle ISSN 1789-468963. évf. (2015) 4. szám Lelőhelyinformáció

Viktimológia, közösségi és szituációs bűnmegelőzés / Irk Ferenc. — p. 5-20.

Az orvos szerepe a tizennyolc évesnél fiatalabb lányok elleni szexuális bűncselekmények bizonyításában / Csorba Roland. — p. 39-55.

„A prostituáltak otthont kérnek a miniszterelnöktől” / Bezsenyi Tamás. — p. 56-73.

Az információ kriminalisztikai ontológiája, bizonyításelméleti transzformációjának kérdései a nyomozásban / Orbán Csaba. — p. 74-88.

A megelőző pártfogó felügyelet / Búza Gábor Attila. — p. 89-98.

Az üzletszerű kéjelgéssel kapcsolatos rendőri visszaélések etikai vonatkozásai / Kovács István. — p. 99-125.

Vissza a kiadványok listájához

 

Céghírnök ISSN 1215-178525. évf. (2015) 4. szám

A jövőben keletkező követelésen alapított zálogjog a felszámolásban / Zámbó Tamás. — p. 3-5.

A civilszervezetek közhasznú jogállásával kapcsolatos törvényi határidő értelmezéséről / Cogoi Róbert – Cogoi Márk. — p. 5-8.

A kényszertörlési eljárás felszámolásba történő átfordításának kérdései II. / Boros Ágnes. — p. 8-10.

Adós vezetőjének eljárási költségben marasztalása Csődtörvény 63/B.§. (6) bekezdése alapján IV. / Gyöngyösiné Antók Éva. — p. 11-13.

A kógencia és a diszpozitivitás a Ptk. társasági jogi szabályaiban I. / Ferenczy Tamás. — p. 13-14.

Vissza a kiadványok listájához

 

Gazdaság és jog ISSN 1217-246423. évf. (2015), 4. számLelőhelyinformáció

Első kísérletek a nácizmus üldözötteinek magyarországi kártalanítására / Mohi Csaba. — p. 3-7.

A szerződésszegésért való kárfelelősség az előreláthatóság alapján való korlátozása az új Ptk.-ban / Verebics János. — p. 8-13.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás felülértékelése / Török Tamás. — p. 13-19.

A tagsági jogviszony megszűnése a vagyoni hozzájárulás telesítésének elmulasztás miatt / Pintér Attila. — p. 19-24.

Felróhatóság a tőkepiaci ügyvitel körében / Szakál Róbert — p. 25.

Vissza a kiadványok listájához

 

Gazdaság és jog ISSN 1217-246423. évf. (2015), 5. szám

A bizalmi vagyonkezelés és a fizetésképtelenségi eljárások / Csőke Andrea, Juhász László. — p. 3-6.

Az üzletrész öröklésével (jogutódlásával) kapcsolatos Ptk.-beli szabályokról / Pázmándi Kinga. — p. 7-10.

A felelősség alóli mentesülés legális útja (Hogyan korlátozható, zárható ki a jogi személy vezető tisztségviselőjének felelőssége a szerződésszegéssel okozott károkért?) / Dzsula Marianna. — p. 11-14.

A fogyasztói szerződések sajátos jelensége: a timesharing szerződés / Hajnal Zsolt. — p. 14-17.

A mezőgazdasági üzemek jogállásáról / Tanka Endre. — p. 17-21.

Termőföld mint adótárgy? Pro és contra a földadóról / Mikó Zoltán. — p. 21-25.

Vissza a kiadványok listájához

 

HR & Munkajog ISSN 2063-71015. évf. (2015), 5. szám

Változások a munkaügyi ellenőrzés szervezetrendszerében és tevékenységében / Bérces Kamilla. — p. 7-11.

Így írnék én … - javaslatok a Munka Törvénykönyve egyes szabályai módosítására 2. rész / Horváth István. — p. 12-14.

Kúriai döntések – régi és új elvek / Tálné Molnár Erika. — p. 16-21.

A minimálbéren „kívül” és „belül” , avagy mi tartozik a minimálbér tartalmi elemeibe ? / Ferge Zsigmond. — p. 22-27.

Adalékok a munkaügyi bírósági szervezet és eljárás tervezett átalakításához / Prugberger Tamás. — p. 28-31.

Almát a körtével ? – talál-e megoldást a magyar munkajogi bírói gyakorlat a hazai jogalkalmazás és az uniós normák közötti kollízió esetén ? / Pálosi-Németh Balázs – Mayaer Balázs. — p. 35-38.

Gyermeket vállaló munkavállalóknak járó szociális ellátások / Homicskó Árpád Olivér. — p. 39-42.

Vissza a kiadványok listájához

 

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-716670. évf. (2015) 5. számLelőhelyinformáció

A racionális vagy tényeken alapuló jogalkotás és az Alkotmánybíróság / Drinóczi Tímea. — p. 229-243.

A versenytilalmi megállapodás elméleti és gyakorlati problémái a megváltozott munkajogi környezetben / Prugberger Tamás. — p. 244-255.

A bírói formalizmus a jogelmélet nézőpontjából / Ficsor Krisztina. — p. 256-268.

Milyen további kötelezettségeket ró a magyar államra az Európai Unió áldozatok támogatását szabályozó új irányelve? / Zséger Barbara. — p. 269-275.

A bizalmi vagyonkezelés Liechtensteinben és egyes külföldi jogrendszerekben / Sándor István. — p. 276-280.

Vissza a kiadványok listájához

 

Kúriai döntések : bírósági határozatok ISSN 2063-976763. évf. (2015) 5. szám

 

A perköltség fogalma és a perköltség-viselési szabályok a polgári perben / Simon Károly László. — p. 539-544.

Vissza a kiadványok listájához

 

Magyar jog ISSN 0025-014762. évf. (2015) 5. számLelőhelyinformáció

A fogyasztók védelme és az új Ptk. / Hámori Antal. — p. 257-273.

Kártérítés fedezeti szerződés alapján / Boronkay Miklós. — p. 274-282.

"Legal capacity", "mental capacity": a paternalista szemlélet kritikája és az érem másik oldala / Pánczél Tímea Piroska. — p. 283-288.

Gondolatok az előzetes letartóztatás hazai gyakorlatát ért kritikák kapcsán / Matusik Tamás. — p. 289-293.

Új környezetvédelmi büntetőjog / Julesz Máté. — p. 295-305.

A hagyaték átadására irányuló eljárás Ausztriában / Suri Noémi. — p. 306-311.

A Jó, a Rossz és a Csúf, avagy az Ügyész, a Korrupció elleni küzdelem és a Be. / Ibolya Tibor. — p. 312-315.

Sárközy Tamás: Kétharmados túlkormányzás : Vonzáok és választások a kormányzásról. Recenzió / Ferenczy Endre. — p. 316-317.

Téglási András: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. Recenzió / Sándor István. — p. 318-320.

Vissza a kiadványok listájához

 

Vissza a TartalomjegyzékhezKönyvkereskedelmi újdonságok

 

Vadászok, halászoki a büntetőjog hálójában / Elek Balázs. - HVG-ORAC, 2015. - ISBN 978-963-258-272-6

Bevezetés a házasságjogba / Hársfai Katalin. - Szent István Társulat, 2015. - ISBN 978-963-277-079-6

Etika / Hársfai Katalin. - Szent István Társulat, 2015. - ISBN 978-963-277-370-4

Államelmélet / Takács Péter. - Szent István társulat, 2015. - ISBN 978-963-277-350-6

Az Európai Unió jogi fundamentumai / Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura. - Szent István Társulat, 2015

Államfő, parlametn, kormány: az államszervezet fejlődése a visegrádi országokban 1989 után /Halász Iván. - Szent István társulat, 2015

Hibás teljesítés / Bartal Géza, Farkas Attila. - Opten Kiadó, 2015. - Bírói gyakorlat füzetek

Tulajdonjog megszerzése eredeti szerzésmóddal / Orosz Árpád. - Opten Kiadó, 2015. - Bírói gyakorlat füzetek - várható megjelenés: 2015 május

Közbeszerzési perek / Tóth Kincső. - Opten Kiadó, 2015. - Bírói gyakorlat füzetek - várható megjelenés: 2015 június

Fellebbezés polgári perben / Pribula László. - Opten Kiadó, 2015. - Bírói gyakorlat füzetek - várható megjelenés: 2015 július

Fizetésképtelenségi eljárások / Osztovits András. - Opten Kiadó, 2015. - Bírói gyakorlat füzetek - várható megjelenés: 2015 augusztus

ÁFA-perek / Heinemann Csilla. - Opten Kiadó, 2015. - Bírói gyakorlat füzetek - várható megjelenés: 2015 szeptember-október

Vissza a Tartalomjegyzékhez

 A válogatást készítette:

Burkus Éva, Miskolci Törvényszék
Harangi Márta, Szegedi Ítélőtábla
Hiros Csabáné, Fővárosi Törvényszék
Kovácsné Garamszegi Marianna, Fővárosi Törvényszék
Pataki Gábor, OBH MIA
dr. Szirmai Györgyné, Egri Törvényszék

Szerkesztette: Pataki Gábor ( OBH MIA TDO)