Bírósági fogalmazó felvételi

Írásbeli versenyvizsga-eredmények (és a megoldókulcs) 2018. I. félév

Tájékoztató a 2018. I. félévi fogalmazói versenyvizsga írásbeli részéhez

 

Bírósági fogalmazó felvételi - Általános tudnivalók

Aktuális információk

Írásbeli típusfeladatok

Szóbeli típusfeladatok

Pályázat benyújtásának feltételei

Felvételi versenyvizsga

GYIK

Letölthető doukmentumok

1. A fogalmazó felvételi eljárás célja:

 •  egységes, átlátható, objektív kritériumokon nyugvó kiválasztási folyamat révén,
 • azon jelöltek nyerjenek felvételt a bírósági fogalmazói álláshelyekre,
 • akik a legjobban teljesítenek, az ellátandó feladat elvégzésére előre láthatólag képességgel és készséggel rendelkeznek.

2. Az aktuális közérthető pályázati kiírás:

 • az Aktuális információk menüből/ a birosag.hu „FOGALMAZÓI PÁLYÁZAT” menüből érhető el,
 • az OBH elnöke évente kétszer - tárgyév február 1-je és március 31. napja, és tárgyév június 1-je és augusztus 31. napja közötti időszakban - állapítja meg a pályázatok egységes beérkezési határidejét, mely időpontot mindig az aktuális pályázati kiírás tartalmazza,
 • a pályázati kiírást az OBH legkésőbb 30 nappal a pályázati határidő előtt közzéteszi.

3. A bírósági fogalmazókat a bíróságok elnökei (a továbbiakban kinevezők) nevezik ki. Bírósági fogalmazóvá az nevezhető ki:

 • érvényes pályázatot (jelentkezési lap és mellékletei) nyújt be,
 • sikeres központi felvételi versenyvizsgát tesz (amennyiben a pályázó az Iasz. 14. § (9) bekezdése szerint versenyvizsgára nem köteles pályázónak minősül, újabb versenyvizsgát nem köteles tenni),
 • a kinevező a személyes meghallgatást követően pályázatát eredményesnek nyilvánítja

4. A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan:

 

Aktuális információk

FONTOS: Módosult a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzat (az Országos Bírósági Hivatal elnökének 3/2016. (II.29.) OBH utasítása)             

 Főbb változások összefoglalva:     

1.      Bővült, illetve változott a többletpontok köre:

 • az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen történő eltöltése, amennyiben a bírósági gyakorlat időtartama legalább 3 hét: 3 pont
 • bírósági ügyintézőként eltöltött legalább 3 hónap: 6 pont
 • középfokú szaknyelvi nyelvvizsga: 8 pont
 • felsőfokú szaknyelvi nyelvvizsga: 10 pont
 • OBH által meghirdetett tudományos pályázaton kapott különdíj: 4 pont

 

2.      Több esetben változott a többletpontok igazolásának módja:

A többletpont elismerésének feltétele, hogy a pályázó csatolja

 • a jogi diplomájának megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatán túl az egyéb nyelvvizsgái közjegyző által hitelesített másolatát;
 • a bíróságon, illetve egyéb területen teljesített szakmai gyakorlat esetében a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt igazolást;
 • bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást;
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel

3.      A kötelező csatolmányok és a többletpontot igazoló dokumentumok benyújtási határideje pontosításra került

Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdéséig nyújtható be érvényesen:

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

 

4.      A kinevezés

 • A kinevezési döntés meghozatalakor a kinevező a pályázók versenyvizsga során elért eredményeinek rangsorára (a továbbiakban: rangsor) figyelemmel dönt, melynek során kinevezi az adott álláshelyre pályázók közül a legmagasabb összpontszámot elért pályázót vagy a legmagasabb összpontszámot elért pályázónál legfeljebb 15 %-kal kevesebb pontot elért pályázót.  

5.      A kinevező eltérhet az egységes állásbetöltési időponttól

A kinevező az egységes álláshely betöltési határidőtől eltérhet:

 • ha a kinevezéssel érintett pályázó méltányolható okból ezt írásban kérte; vagy
 • a szabályzat 36. § (3) bekezdésében foglalt esetben – vagyis ha csak olyan pályázó nyújtott be pályázatot, aki az Iasz. 14. § (9) bekezdése alapján felvételi versenyvizsgára nem köteles.

6.      Változott a várólistán szereplő jelentkezők értesítésének módja

 • Az OBH a várólistán szereplő személyeket a betöltetlen álláshelyről e-mailben értesíti és felhívja őket, hogy a tájékoztatás elküldésétől számított öt napon belül e-mailben nyilatkozzanak, kívánják-e, hogy a kinevező az egy éven belül szerzett pontszámuk alapján, újabb felvételi eljárás nélkül bírálja el a pályázatukat az adott, betöltetlen álláshelyre. Ha a pályázó határidőben nem nyilatkozik, azt a kinevező nemleges nyilatkozatnak tekinti.

7.      Változott a távolmaradás igazolásának határideje

 • Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a szóbeli versenyvizsgán önhibáján kívül nem tud megjelenni, távolmaradását ő maga, hozzátartozója vagy meghatalmazottja legkésőbb a vizsgát követő 3 munkanapon belül az OBH-hoz beérkezett kérelemben alapos és igazolt okra hivatkozva kimentheti. A kimentési ok elfogadása esetén a pályázó részére egy alkalommal pótvizsga lehetőséget kell biztosítani.

 

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezet megtalálható a letölthető dokumentumok (LINK http://mia.birosag.hu/2016072 5/birosagi-fogalmazo-felveteli#let ) menüpont alatt.

        

Tájékoztató a 2018. I. félévi fogalmazói felvételi versenyvizsgáról

 

                                                                     

A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzat (az Országos Bírósági Hivatal elnökének 3/2016. (II.29.) OBH utasítása) 17. § (2) bekezdése alapján értesítjük a versenyvizsgák időpontjáról és helyéről.

A vizsgák helye:

 • Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) (Budapest, XII. kerület Tóth Lőrinc u. 6.)

A MIA-n belüli pontos vizsgahelyszínek:

 • a recepció ad felvilágosítást,
 • azokat az épületben elhelyezett információs táblákon is feltüntetjük.

A versenyvizsga írásbeli részének programja:

2018. március 13. (kedd)

regisztráció

9:15

vizsga kezdete

9:30

 

 

Regisztráció:

 • FONTOS: érvényes regisztráció nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

Az eldöntendő (tesztjellegű) feladatok megoldására:

 • legfeljebb 1 óra áll rendelkezésre.

A két, bővebben kifejtendő (esszé/szövegértés jellegű) feladat elkészítésére:

 • legfeljebb további 2 óra áll rendelkezésre.

A vizsga tisztaságának megőrzése érdekében mikor hagyható el a vizsga helyisége:

 • a teszt feladatok megoldását követően, de még az esszé kérdések megismerése előtt,
 • 1 alkalommal.

Segédanyag/segédeszköz használata:

 • nem lehetséges,
 • a vizsgabiztos előzetesen figyelmeztetet,
 • a pályázó vizsgából való további figyelmeztetés nélküli kizárásával jár.

A vizsga-eredmény közzététele:

Eredményes írásbeli vizsga:

 • a megszerezhető pontok több, mint felének az elérése (31 pont) esetén,
 • a szóbeli vizsgán való részvétel feltétele.

Lehetőség a szóbeli vizsgán való részvételre:

 • a pályázó a honlapon közzétett eredmények alapján értesül,
 • FONTOS: erről külön értesítést nem küldünk.

A versenyvizsga szóbeli részének programja:

2018. március 28. (szerda)

regisztráció

8:45-9:45

vizsga kezdete

10:00

 

Regisztráció:

 • FONTOS: érvényes regisztráció nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

A pályázathoz legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdésének időpontjáig, a regisztráció során kötelezően csatolandó mellékletek:

 • a diploma minősítést is tartalmazó, közjegyző által hitelesített másolata és
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány,

FONTOS: a „sima” erkölcsi bizonyítvány nem fogadható el (az Iasz-nak való megfelelést kell igazolni, lásd a szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány fényképét a birosag.hu oldalon).

A pályázathoz legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdésének időpontjáig, a regisztráció során kötelezően csatolandó mellékletek hiányában:

Pályázat benyújtásának feltételi

A pályázat összeállítása és benyújtása

A bírósági fogalmazói állásokat az Iasz. 14. § (6) bekezdése értelmében nyilvános pályázat útján kell betölteni.

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit: (Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.)
 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet,
 • az önéletrajzát,
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát. (Ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást.)
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. (Ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.)

 

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdéséig is érvényesen benyújtható

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdéséig rendelkezésre álljon.

! A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött minta letölthető a letölthető dokumentumok pontnál!

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt legalább 6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről, a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást
 • a bíróságon eltöltött egyéb legalább 6 hetes szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,
 • az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen történő eltöltéséről, amennyiben a bírósági gyakorlat időtartama legalább 3 hét, az adott bíróság elnöke (szakmai gyakorlóhely vezetője) által aláírt és lepecsételt igazolást,
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről;
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel,
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,
 • az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést igazoló okirat másolatát,
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

 

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
 • személyesen vagy postai úton (a borítékon kérjük feltüntetni: „Fogalmazói felvételi”)
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával
 • 1 példányban.

 

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2018. március 1-én 16 óra 30 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

Érvénytelen pályázatok

hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.

Az érvénytelenség leggyakoribb okai:

 • a pályázat nem érkezik be a pályázati határidőre,
 • a kötelező mellékletek közül hiányzik valamelyik,
 •  sima hatósági erkölcsi bizonyítványt csatolnak, amely a büntetlen előéletet igazolja (az érvényes pályázathoz a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdését kell megjelölni!)

Az érvénytelenség tényéről az OBH elektronikus úton vagy telefonon haladéktalanul tájékoztatja a pályázót és az ezt követő harminc napon belül az érvénytelen pályázatot és az ahhoz csatolt okiratokat a pályázó részére visszaküldi.

Felvételi versenyvizsga

1. Írásbeli versenyvizsga

 • a pályázati határidőt követő tizenöt napon belül megtartandó.

A felvételi versenyvizsga követelmény- és értékelési rendszere úgy került kialakításra, hogy az elsődlegesen a bírósági fogalmazói feladat magas szintű ellátásához szükséges kompetenciák, képességek és készségek meglétét mérje.

FIGYELEM: A fogalmazói felvételi versenyvizsga nem egy megismételt államvizsga.

Az a pályázó vehet részt:

 • akinek a pályázatát az OBH érvénytelenség miatt nem utasította vissza;
 • az érvényes pályázatot benyújtó pályázók az OBH-tól a vizsgát legalább hét naptári nappal megelőzően, elektronikus úton értesítést kapnak;
 • az értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a pályázó elektronikus levélben visszaigazolta az értesítés megtörténtét; amennyiben visszaigazolás nem érkezik és a pályázó az általa megjelölt telefonszámon sem érhető el, ez az igazolási kérelemre vonatkozó szabályok szempontjából önhibának minősül;

Az OBH legkésőbb a pályázatok beérkezési határidejét követő öt munkanapon belül gondoskodik a versenyvizsga helyszínének (helyszíneinek) és pontos kezdési időpontjának (időpontjainak) a bíróságok honlapján történő közzétételéről is.

 • a vizsgákra történő felkészülést segítendő az OBH legkésőbb a pályázati határidő előtt tizenöt nappal a vizsgákon megoldandó feladatokhoz hasonló típusfeladatokat tesz közzé a bíróságok honlapján;
 • a vizsga során valamennyi pályázó anonim módon, a személyéhez rendelt kódszámmal ellátott feladatlapon válaszolja meg az írásbeli kérdéseket;
 • a pályázók az írásbeli feladat megoldása során segédanyagot és segédeszközt nem használhatnak, mely tényre a vizsgabiztos köteles a pályázókat a feladat megkezdése előtt is figyelmeztetni. Ha a pályázó az írásbeli feladat megoldása során segédanyagot vagy segédeszközt használ, a vizsgabiztos őt további figyelmeztetés nélkül a felvételi eljárásból kizárja. Ha a pályázó a versenyvizsga rendjét más módon megzavarja, a vizsgabiztos a rend megtartására hívja fel. Eredménytelen felhívás esetén a vizsgabiztos a rendzavaró pályázót a felvételi eljárásból kizárja;
 • az írásbeli feladatok értékelését az OBH elnöke által kijelölt vizsgabizottsági tagok végzik;
 • az értékelés eredményét – a pályázó kódszámával megjelölve – az OBH további két munkanapon belül a bíróságok honlapján közzéteszi.

Írásbeli típusfeladatok:

 1. Teszt jellegű kérdések (minta1, minta2)
 2. Esszékérdések
 3. Szövegértés feladat

A vizsgakérdések az alábbi jogszabályok ismeretére épülnek: Alaptörvény, Bszi., Bjt., Iasz., Ptk., Btk., Mt., Pp., Be.

2. Szóbeli versenyvizsga

A szóbeli versenyvizsga legkésőbb az írásbeli versenyvizsgát követő húsz napon belül megtartandó.

A szóbeli versenyvizsgán az a pályázó vehet részt:

·         aki az írásbeli versenyvizsgán az elérhető pontszám több mint felét megszerezte és

·         pályázata érvényes.

A szóbeli versenyvizsgán közreműködőként részt vesz a MIA vezetője által kijelölt vizsgabiztos, aki a pályázót személyi igazolvány vagy más, személyazonosításra alkalmas okirat alapján azonosítja és a versenyvizsgáról személyenként jegyzőkönyvet készít.

A pályázó részére a szóbeli versenyvizsga során biztosítani kell annak lehetőségét, hogy röviden ismertesse pályázatát, így vázolja a motivációit, szakmai életútját és a megpályázott álláshellyel kapcsolatos ismereteit.

A szóbeli vizsga keretében a pályázóknak az alábbi értékelési szempontok mérésére alkalmas – egyedül vagy több pályázó által közösen megoldható – helyzetgyakorlatokat, jogeseteket kell megoldaniuk:

a. általános és speciális jogi műveltség,

b. szóbeli kifejező és kommunikációs készség,

c. lényeglátás,

d. koncentrációs-, konfliktuskezelő és döntések meghozatalára vonatkozó képesség és

e. logikai készség, érveléstechnika.

A vizsgákra történő felkészülést segítendő az OBH legkésőbb a pályázati határidő előtt tizenöt nappal a vizsgákon megoldandó feladatokhoz hasonló típusfeladatokat tesz közzé a bíróságok honlapján.

A vizsgakérdések az alábbi jogszabályok ismeretére épülnek: Alaptörvény, Bszi., Bjt., Iasz., Ptk., Btk., Mt., Pp., Be

Szóbeli típusfeladatok:

 1. Jogeset (minta1, minta2)
 2. Élethelyzet (minta1, minta2)
 3. Munkahelyi szituáció (minta1, minta2)

A szóbeli vizsgán a vizsgázóval ismertetett jogeset/élethelyzet/munkahelyi szituáció kapcsán – az adott feladatnál meghatározott kérdéseken túl – a vizsgabizottság tagjai az alábbi kérdéseket tehetik fel:

1.      Ismer-e ide vonatkozó szabályokat (nemcsak jogi, etikai, erkölcsi normák)?

2.      Milyen döntési helyzetbe kerül az ismertetett esetben? Vázolja fel a döntési lehetőségeket!

3.      Ön melyik megoldást választja, indokolja álláspontját!

4.      Hogyan győzné meg saját álláspontjáról az ellentétes állásponton lévőket?

5.      Hogyan bírná rá a többi szereplőt az Ön döntésének megfelelő magatartásra?

A szóbeli versenyvizsga során értékelni kell a pályázó:

a) általános és speciális jogi műveltségét,

b) szóbeli kifejező és kommunikációs készségét,

c) lényeglátását,

d) koncentrációs-, konfliktuskezelő és döntések meghozatalára vonatkozó képességeit és

e) logikai készségét, érveléstechnikáját.

A pályázó szóbeli versenyvizsgán elért eredményét a bizottságnak a fentiek szerint meghatározott ismeretek, készségek és képességek egyenkénti és együttes értékelése útján kell meghatároznia.

 • A szóbeli vizsga eredményének kihirdetését megelőzően a vizsgabiztos megkérdezi a pályázókat, hogy kívánnak-e változtatni a megpályázott álláshelyek általuk megjelölt sorrendjén. E kérdést és a pályázó arra adott válaszát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
 • A nyilatkozat megtételét követően a bizottság a pályázók szóbeli vizsgáját zárt tanácskozásban értékeli, majd annak eredményét a pályázók számára kihirdeti.
 • Az eredményes versenyvizsgát tett pályázó részére a vizsgabizottság a sikeres versenyvizsga letételét igazoló tanúsítvány egy példányát átadja.

3. A versenyvizsgák pontszámai és a többletpontok

 • a felvételi versenyvizsga írásbeli és szóbeli részét pontozással kell értékelni,
 • a versenyvizsga során összesen 120 pont érhető el, amely az alábbi elemekből áll:

a) írásbeli versenyvizsga eredménye: maximum 60 pont,

b) szóbeli versenyvizsga eredménye: maximum 60 pont.

A pályázó az alábbi feltételek megléte és igazolása esetén többletpontokban részesül (a többletpontokat a felvételi versenyvizsgán elért pontokhoz hozzá kell számítani):

a) „summa cum laude” („praeclare”) minősítésű jogi diploma: 20 pont,

b) „cum laude” minősítésű jogi diploma: 15 pont,

c) az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltése, vagy bíróságon eltöltött egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlat, az adott bíróság elnöke által teljesítettként igazolva: 6 pont,

d) az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen történő eltöltése, amennyiben a bírósági gyakorlat időtartama legalább 3 hét, az adott bíróság elnöke (szakmai gyakorlóhely vezetője) által teljesítettként igazolva: 3 pont;

e) bírósági ügyintézőként eltöltött legalább 3 hónap: 6 pont;

f) a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányúton való részvétel: 4 pont,

g) az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton és OTDK-n elért

 • különdíj: 4 pont,
 • 3. helyezés: 4 pont,
 • 2. helyezés: 6 pont,
 • 1. helyezés: 8 pont,

 

h) a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett

 • felsőfokú nyelvvizsga: 8 pont,
 • felsőfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsga: 10 pont,
 • minden további középfokú nyelvvizsga: 6 pont,
 • középfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsga: 8 pont.

A pályázó által elért többletpontok összegeként maximálisan 30 pont vehető figyelembe.

A vizsgabizottság elnöke a szóbeli vizsgán elért pontszáma mellett közli a pályázóval az elért összpontszámát is.

A pályázó a pontszámítás – számítási hibából eredő – helyességét a pontszám közlését követően nyomban kifogásolhatja, amely kifogást – a vizsgabizottság elnökének jelzésére – az OBH haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül elbírálja.

4. A kinevező általi meghallgatás és kinevezés

A kinevező a pályázatok hozzá érkezését követő tizenöt napon belül főszabályként valamennyi pályázót meghallgatja (kivételt lásd 3/2016. (II.29.) OBH utasítás 34. § (1) bekezdésben).

A kinevező kinevezi az adott álláshelyre legmagasabb összpontszámot elért pályázót vagy a legmagasabb összpontszámot elért pályázónál legfeljebb 15 %-kal kevesebb pontot elért pályázót.

A kinevező a pályázatok véleményezésére felkérheti a bírói tanácsot, amelynek tagjai a meghallgatáson részt vehetnek.

Amennyiben egy pályázó több álláshelyre pályázik, a kinevezők a meghallgatás időpontjának kitűzése során együttműködnek.

A kinevezőnek a meghallgatást követő tizenöt napon belül döntenie kell arról, hogy a pályázók közül kit kíván kinevezni. A döntésekor figyelemmel kell lenni a pályázók versenyvizsga során elért eredményeinek rangsorára (a továbbiakban: rangsor).

A kinevezőnek a döntéséről az adott álláshelyre pályázókat és az OBH-t két munkanapon belül értesítenie kell.

A kinevező az egyéb törvényi feltételek megléte mellett bírósági fogalmazóvá csak azt a személyt nevezheti ki:

a) aki a versenyvizsga eredményesnek minősítéséhez szükséges pontszámokat megszerezte,

b) aki a várólistán szerepel és a szóbeli versenyvizsga időpontját követő egy naptári éven belül újabb pályázatot nyújt be, továbbá kéri, hogy a szerzett pontszáma alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát,

c) aki a pályázat beérkezésének időpontjában bírósági fogalmazói kinevezéssel rendelkezett, továbbá kéri, hogy újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát.

Amennyiben az adott álláshelyre pályázók közül van olyan, aki a többletpontokkal együtt elérhető összes pontszám 90%-át vagy annál többet szerzett, a kinevező – az adott pályázó visszalépésének esetét kivéve – nem nevezhet ki olyan pályázót, aki ennél alacsonyabb pontszámmal rendelkezik.

Amennyiben több olyan pályázó van, aki megszerezte az 31. § (1) bekezdése, valamint a 32. § (1) és (2) bekezdése alapján elérhető összes pontszám 90%-át vagy annál többet, a kinevező – a pályázók személyes meghallgatását követően – választ közülük.

 

GYIK

1. Honnan értesülök a versenyvizsgák pontos időpontjáról és helyszínéről?

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók az OBH-tól a vizsgát legalább hét naptári nappal megelőzően, elektronikus úton értesítést kapnak.

Az értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a pályázó elektronikus levélben visszaigazolta az értesítés megtörténtét. Amennyiben visszaigazolás nem érkezik és a pályázó az általa megjelölt telefonszámon sem érhető el, ez az igazolási kérelemre vonatkozó szabályok szempontjából önhibának minősül.

2. Mit tegyek, ha a versenyvizsgák időpontjáról nem kaptam értesítést?

KKérünk mindenkit, hogy a pályázatával és a vizsgával kapcsolatos információkat elsődlegesen az elektronikus levél-fiókjuk címére érkezett levélben keressék. Érdemes a blokkolt levelek között is keresni. Abban az esetben, ha értesítés nem érkezett, munkanapokon 9 és 12 óra között a 061-487-6760-as telefonszámon, vagy a MIA@obh.birosag.hu e-mail címen jelezzék.

3. Mit tegyek, ha a versenyvizsgán betegség, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt nem tudok megjelenni?

Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a szóbeli versenyvizsgán önhibáján kívül nem tud megjelenni, távolmaradását ő maga, hozzátartozója vagy meghatalmazottja legkésőbb a vizsgát követő 3 munkanapon belül az OBH-hoz beérkezett kérelemben, az OBH-hoz címzetten (mia@obh.birosag.hu címen) alapos és igazolt okra hivatkozva kimenti, ezzel egyidejűleg egy alkalommal pótvizsga lehetőség biztosítását kérheti.

Az igazolási kérelemben elő kell adni azokat az okokat, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik, és csatolni kell ezek alátámasztásául szolgáló okiratokat.

Az igazolási kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított öt munkanapon belül bíráljuk el. A döntésről a pályázót haladéktalanul tájékoztatjuk.

4. Milyen öltözetben illendő a versenyvizsga alkalmával megjelennem?

A szóbeli vizsgán kérjük, hogy alkalomhoz illő öltözetben jelenjenek meg.

5. Honnan értesülök a kinevező általi meghallgatás időpontjáról?

A meghallgatás időpontjáról a kinevezők értesítik a sikeres vizsgát tett, illetve vizsga letételére nem köteles pályázókat. Az értesítés elmaradása esetén a megpályázott álláshely szerinti bíróságnál célszerű érdeklődni. Az elérhetőségek a www.birosag.hu honlapon megtalálhatóak.

6. Járhat-e többletpont a „praeclare” (kitűnő) minősítésű jogi diplomám után?

A pályázó a kitűnő minősítésű „praeclare” diploma után annyi többletpontra jogosult, mint a „summa cum laude” minősítésű diploma után. 

7. Érhet-e többletpontot a bírósági szervezeten belül eltöltött időm?

A többletpontok szempontjából a bírósági szervezeten belül eltöltött idő a bíróságon eltöltött szakmai gyakorlattal esik egy megítélés alá, az igazságügyi szolgálati jogviszonyban bírósági ügyintézőként töltött idejéről a bíróság által aláírt és lepecsételt eredeti igazolás szükséges.

8. Milyen módon igazolhatom a bíróságon eltöltött szakmai gyakorlatomat?

A bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolással arról, hogy a pályázó az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot a bíróságon töltötte. A bíróságon, illetve egyéb területen teljesített szakmai gyakorlat esetében a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt igazolással.

9. Használható-e számítógép az írásbeli versenyvizsgán?

Az írásbeli versenyvizsga a kézírás olvashatóságán keresztül kompetenciát vizsgál, ezért számítógép használatára nincs lehetőség sem a TESZT–kérdéseknél, sem az esszék írásakor. 

 

Letölthető dokumentumok

Pályázati nyomtatványok:

Fogalmazói felvételire vonatkozó jogszabályok és egyéb szervezetszabályozó eszközök: