A Képzési Osztály feladatai

A Képzési Osztály az Országos Bírósági Hivatal elnökének határozatával elfogadott képzési terv mentén szervezi és valósítja meg a bírósági vezetők, bírák, titkárok, fogalmazók, továbbá valamennyi igazságügyi alkalmazott képzését és továbbképzését, melynek keretében gondoskodik a szakmai, igazgatási, pszichológiai, kommunikációs, retorikai és egyéb, a bírói hivatás ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztéséről. Az oktatások színvonalának növelése érdekében kapcsolatot tart és együttműködik más jogászi hivatásrendekkel, az egyetemek jogi karaival, illetve más továbbképzést végző hazai és nemzetközi szervezetekkel, utóbbit a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának támogatásával.

A Képzési Osztály feladata a jogszabályok és szabályzatok által előírt valamennyi kötelező képzés elvégzéséhez szükséges kurzus biztosítása, ezalatt értendő a titkárok bírói hivatásra felkészítő moduljaitól kezdve a mérlegképes könyvelők kötelező képzésig számos, igen eltérő résztvevői kört érintő és témájú oktatás. Emellett feladata megszervezni a vezetői tanácskozásokat, a szabadon választható konferenciákat, szakmai oktatásokat, valamint az Országos Bírósági Hivatal folyamatos működéséhez és a stratégiai céljainak megvalósításához szükséges rendezvényeket (tanácskozásokat, tréningeket, workshopokokat).

A központi képzések helyszíne elsődlegesen a Magyar Igazságügyi Akadémia, azonban a Képzési Osztály koordinálja a külső helyszíneken tartott helyi és regionális oktatási programokat is, melyre kiváló példa volt az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséhez kapcsolódóan, országosan több szinten és helyszínen történt oktatási sorozat, melyhez az e-learning elektronikus oktatási forma is társult. Megjegyzendő, hogy a Magyar Igazságügyi Akadémia keretein belül rendezett helyi és regionális képzések nem érintik az egyéb helyi, a törvényszékek és ítélőtáblák által helyben megtartott saját képzéseket.

A rendszeresen ellátandó feladatok közé tartozik még a fogalmazói versenyvizsga írásbeli és szóbeli fordulójának lebonyolítása, az erre vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak és a vizsga rendjének való megfelelés biztosítása.

Az OBH Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a Képzési Osztály feladatai:

a) kidolgozza a bírósági vezetők, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak központi oktatásának és továbbképzésének stratégiáit és módszereit,

b) koordinálja és ellenőrzi a törvényszékek által szervezett helyi és az ítélőtáblák által szervezett regionális képzéseket,

c) ellátja a bírák, a bírósági titkárok és bírósági fogalmazók, valamint az igazságügyi alkalmazottak központi képzésének feladatait,

d) ellátja a képzések akkreditációjával kapcsolatos feladatokat,

e) nyilvántartja az egyéni képzési tervek és a képzéseken résztvevők adatait,

f) előkészíti az éves központi oktatási tervet, és elfogadását követően intézkedik annak végrehajtásáról,

g) megszervezi és lebonyolítja a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgáját,

h) közreműködik a képzésekkel kapcsolatos támogatási pályázatok előkészítésében, és részt vesz azok végrehajtásában,

i) a képzések témájában kapcsolatot tart és együttműködik a felkért előadókkal, a bíróságok oktatási felelőseivel és instruktoraival, valamint az egyetemek és a jogászi hivatásrendek képviselőivel,

j) ellátja az OBH működéséhez kapcsolódó egyéb képzési és rendezvényszervezési feladatokat.

Az OBH Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a Képzési Osztály nemzetközi vonatkozású feladatai, melyet a Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztállyal közösen végez:

a) szervezi és koordinálja a bíróságok, az OBH az OBH elnöke, továbbá az OBT nemzetközi kapcsolatait,

b) ellátja a nemzetközi képzési programok és ösztöndíjak meghirdetésével és szervezésével kapcsolatos feladatokat; ennek keretében összehangolja a magyar bírói kar és az európai uniós tagállamok képzési, továbbképzési feladatait, meghirdeti és összegzi a hazai igényeket, gondoskodik azok végrehajtásáról,

c) közreműködik a nemzetközi forrásból támogatott projektek bírósági végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában, koordinálásában,

d) szervezi és előkészíti az OBH elnökének és az OBH munkatársainak hivatalos külföldi útjait és a külföldi vendégek programjait,

e) összegyűjti, rendszerezi, és további hasznosításra feldolgozza az utazások és a fogadások tapasztalatait, azokat háttéranyagként az OBH elnökének és az OBH munkatársainak rendelkezésére bocsátja,

f) segíti az OBH, az OBH elnöke kapcsolatépítését a külországi partnerekkel, továbbá a Budapestre akkreditált diplomáciai képviseletekkel és nemzetközi szervezetekkel,

g) közreműködik a nemzetközi rendezvények, konferenciák megszervezésében és lebonyolításában,

h) részt vesz a bíróságok munkájához szükséges külföldi dokumentációk, írásos információk beszerzésében,

i) segíti az európai jogi szaktanácsadók koordinátorának munkáját,

j) nyilvántartja, értékeli a külföldi kiutazásokról készült úti jelentéseket,

k) rendszeresen kapcsolatot tart a partnerországok bírósági szervezetének megfelelő szintű hivatali egységeivel,

l) koordinálja az OBH és a bíróságok szakértőinek részvételét az európai uniós munkabizottságok munkájában,

m) a költségvetési tervezés érdekében előkészíti az OBH külföldi kiutazási és vendégfogadási tervét.